ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทณี เครือขอน

ความเชี่ยวชาญ : กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Email : santhanee.k@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Khruakhorn, S., Jirasakulsuk, N., & Saengpromma, P. (2023). Effectiveness of Telerehabilitation for Correcting Posture in Elderly with Thoracic Kyphosis in Urban Thailand. International Journal of Telerehabilitation, 15(2). 

2. Changnin, Patsaruth, Piyawadee Makpa, and Santhanee Khruekhorn. (2023) .The Use of Nora Activities to Develop the Gross Motor Skills of Autistic Children: A Case Study at the Rajanukul Institute, Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand. The International Journal of Learner Diversity and Identities 30 (2): 25-39. Doi:10.18848/2327-0128/CGP/v30i02/25-39. 

3. Jirasakulsuk, N., Saengpromma, P., & Khruakhorn, S. (2022). Real-time telerehabilitation in older adults with musculoskeletal conditions: systematic review and meta-analysis. JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies, 9(3), e36028. 

4. Khruakhorn, S., & Chiwarakranon, S. (2021). Effects of hydrotherapy and land-based exercise on mobility and quality of life in patients with knee osteoarthritis: a randomized control trial. Journal of physical therapy science, 33(4), 375-383. 

5. Taptagaporn, S., Khruakhorn, S., Kanchanaranya, N., Thitiwichienlert, S., & Lavin, W. (2021). Effect of lighting on amplitude of accommodation among adolescence smartphone users. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 43(2), 326-330. 

6. Jiemjai, C., Khruakhorn, S., & Kooncumchoo, P. (2019). Erector Spinae Muscle Activity during Lifted People with Two Persons in Lifting Phase of Manual Human Handling (MHH). Science & Technology Asia, 15-19.

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Sarasri, J., Makpa, P., & Khruakhorn, S. (2023). แนวทาง การ ศึกษา นาฏศิลป์ ไทย กับ การ บำบัด ภาวะ ไหล่ ห่อ คอ ยื่น จาก พฤติกรรม การ ใช้ ส มา ร์ ท โฟน ใน เยาวชน ไทย ยุค ปัจจุบัน. Journal of Fine and Applied Arts Chulalongkorn University, 10(2), 213-228. 

2. Theapkaew, R., Makpa, P., & Khruakhorn, S. (2023). ศิลปะ การ แสดง พื้นบ้าน อู รัก ลา โว้ย เพื่อ พัฒนา ความ แข็งแรง กล้าม เนื้อ ขา ผู้ สูงอายุ. Journal of Management and Local Innovation, 5(7), 278-289. 

3. Changnin, P., Makpa, P., & Khruakhorn, S. (2022). -การ ออกแบบ กิจกรรม โนรา เพื่อ พัฒนาการ ใช้ กล้าม เนื้อ มัด ใหญ่ ของ เด็ก ออ ทิ สติ ก กรณี ศึกษา สถาบัน ราชานุกูล กรม สุขภาพ จิต กระทรวง สาธารณสุข:-. The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal, 28(3), 152-162. 

4. Saengpromma, P., Jirasakulsuk, N., & Khruakhorn, S. (2022). tracking for people with knee osteoarthritis: a systematic review. Archives of Allied Health Sciences, 34(3), 1-13.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. สันทณี เครือขอน ประสิทธิภาพการออกกำลังกายระยะไกลเพื่อปรับเปลี่ยนท่าทางในผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกสันหลังโค้งงุ้มกว่าปกติ ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 จำนวนเงิน 250,000 บาท

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. สันทณี เครือขอน. STRETCHING ยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ; 2561 จำนวน 175 หน้า 2. สันทณี เครือขอน. นั่งนาน=ตายเร็ว Sitting to death. กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ; 2562 จำนวน 156 หน้า

สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. อนุสิทธิบัตร: สันทณี เครือขอน, วันชัย ไพจิตโรจนา. ชื่อผลงาน เครื่องวัดความผิดปกติของฝ่าเท้า อนุสิทธิบัตรเลขที่ 2103000889 ออกให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

Scroll to Top