ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพักตร์ ศรีไวย์

ความเชี่ยวชาญ : Blood Banking/Transfusion Sciences, Physiology and Pathophysiology

Email : swimol@yahoo.com

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Tassanatailak P, Rerksngarm T, Sriwai W*. Comparison of Modified Fite-Faraco staining, Auramine O staining and real-time polymerase chain reaction with standard staining methods for detection of Mycobacterium leprae in slit-skin samples. J Med Tech Assoc Thailand, Vol. 52 No. 1, April 2024. 

2. Khueachanta S, Rerksngarm T, Sriwai W*. Alterations of hematological index and coagulation profile during radiation therapy of breast cancer patients. J Med Tech Assoc Thailand, Vol. 50 No. 3, December 2022. 

3. Norkum J, Sriwai W*. Relationships between knowledge, practice and attitude toward clinical forensic medicine among nurses at the accident and emergency department in hospitals under Bangkok Metropolis. TJN [Internet]. 2022 Sep. 1 [cited 2022 Oct. 12];71(3):63-71. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/254366 

4. Tipakornwisit K, Rerksngarm T, Manoromana S, Ruenrom W, Sriwai W*. The relative effectiveness of hemoglobin, transferrin, calprotectin and lactoferrin for colorectal cancer screening compared with colonoscopy. J Med Tech Assoc Thailand, Vol. 50 No. 2, August 2022.

5. Aobaom S, Chaimano C, Sriwai W*. Comparative Study of Unnatural Death Investigation Laws between Thailand, Singapore, and Japan. JTJS [Internet]. 2022 Aug. 31 [cited 2022 Oct. 12];15(2):43-6. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JTJS/article/view/254548

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. วิมลพักตร์ ศรีไวย์, กิตติพิชญ์ ทิพากรวิศิษฐ์. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการตรวจ ฮีโมโกลบิน แทรนสเฟอร์ริน แคลโพรเทคติน และ แล็กโทเฟอร์ริน ในการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่กับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 160,000 บาท 

2. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ, วิมลพักตร์ ศรีไวย์. การพัฒนาเปปไทด์สังเคราะห์เพื่อป้องกันการเกิดโรคกลุ่มสมองเสื่อม บประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 453,200 บาท 

3. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ, วิมลพักตร์ ศรีไวย์. การพัฒนาเปปไทด์สังเคราะห์เพื่อป้องกันการเกิดโรคกลุ่มสมองเสื่อม บประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 480,500 บาท

Scroll to Top