ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ สองศร

ความเชี่ยวชาญ : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย/Exercise physiology กิจกรรมทางกายและสุขภาพ/Physical activity and health กายภาพบำบัดในสภาวะทางทรวงอกและหัวใจ/Physical therapy in cardiopulmonary conditions

Email : preeyaphorn.s@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Songsorn, P., Brick, N. E., Fitzpatrick, B. L., Fitzpatrick, S., McDermott, G., McClean, C., Davison, G. W., Vollaard, N. B. & Metcalfe, R. S. 2019. Affective and Perceptual Responses during Reduced-Exertion High-Intensity Interval Training (REHIT). International Journal of Sport and Exercise Psychology, 18(6), pp 717-732.

2. Thomas G, Songsorn P, Gorman A, Brackenridge B, Cullen T, Fitzpatrick B, Metcalfe RS, Vollaard NBJ. 2020. Reducing training frequency from 3 or 4 sessions/week to 2 sessions/week does not attenuate improvements in maximal aerobic capacity with reduced-exertion high-intensity interval training (REHIT). Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 45(6), pp 683-685.

3. Songsorn, P., Somnarin, K., Jaitan, S., & Kupradit, A. 2022. The effect of whole-body high-intensity interval training on heart rate variability in insufficiently active adults. Journal of exercise science and fitness, 20(1), pp 48–53.

4. Yuenyongchaiwat, K., Boonkawee, T., Pipatsart, P., Tavonudomgit, W., Sermsinsaithong, N., Songsorn, P., Charususin, N., Harnmanop, S., Namdaeng, P., Kulchanarat, C., & Thanawattano, C. 2023. Effects of virtual exercise on cardio-pulmonary performance and depression in cardiac rehabilitation phase I: A randomized control trial. Physiotherapy research international : the journal for researchers and clinicians in physical therapy, e2066. Advance online publication. https://doi.org/10.1002/pri.2066

5. Songsorn, P., P. Khantakas, P. Penpitakbut, R. Ratsameamonrat, and P. Patavee. 2023. Acute Effects of Reduced-Exertion High-Intensity Interval Training (REHIT) on Arterial Stiffness in Normal-Weight and Overweight/Obese Individuals. Asian Journal of Sports Medicine, 14(2), e131764. https://doi.org/10.5812/asjsm-131764.

6. Pongpanit, K., Laosiripisan, J., Songsorn, P., Charususin, N., & Yuenyongchaiwat, K. 2024. Neural respiratory drive assessment and its correlation with inspiratory muscle strength in patients undergoing open-heart surgery: A cross-sectional study. Physiotherapy research international, 29(1), e2073. https://doi.org/10.1002/pri.2073

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. ปรียาภรณ์ สองศร.ผลของการออกกำลังกายแบบความหนักสูงสลับเบาทั้งร่างกายต่อความผันแปรอัตราหัวใจเต้นในผู้ที่มีกิจกรรมทางกายต่ำ จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 100,000

2. ปรียาภรณ์ สองศร.การกลับคืนสู่ภาวะปกติของประสาทอัตโนมัติควบคุมหัวใจภายหลังออกกำลังกายแบบความหนักสูงสลับเบาแบบลดความเหนื่อยในผู้ที่มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 100,000

3. ปรียาภรณ์ สองศร, ปวรัตน์ นนทศิลป์, กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์, นพวรรณ จารุสุสินธ์, จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล.การพัฒนาและการศึกษาความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชันมือถือเพื่อส่งเสริมการมีพฤติกรรมที่ทำให้หัวใจแข็งแรงอย่างต่อเนื่องภายหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด จากทุนวิจัย Fundamental Fund 2566 จำนวนเงิน 425,200

Scroll to Top