ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ เอิร์ด

ความเชี่ยวชาญ : ชีวกลศาสตร์/Biomechanics, การยศาสตร์/Ergonomics, กายภาพบำบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ/Musculoskeletal Physical Therapy, อุปกรณ์ไฟฟ้าทางด้านกายภาพบำบัด/Electrotherapy devices in Physical Therapy

Email : poramet.e@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Sirisawasd S, Taptagaporn S, Boonshuyar C, Earde P. Comparison of musculoskeletal load using two devices for manual height adjustment of the hospital bed. Int J Occup Saf Ergon. 2022 Mar;28(1):519-527. doi: 10.1080/10803548.2020.1794563. Epub 2020 Aug 26. PMID: 32646297.

2. Kitsuksan T, Earde P. The immediate effects of tissue flossing during active isolated stretching on hamstring flexibility in young healthy individuals. Physiotherapy Quarterly. 2022;30(1):61-67. doi:10.5114/pq.2021.108664.

3. Chantim P, Earde P, Earde PT. Postural control in lower crossed syndrome individuals with and without low back pain and healthy individuals: A cross-sectional comparative design. Proceeding in International Physical Therapy Research Symposium 2021. 2021:87-95. Available from: https://sites.google.com/chula.ac.th/iptrs2021/proceedings?authuser=0

4. Puagprakong P, Earde P, Kooncumchoo P. (2021) Lumbo-Pelvic-Hip Angle Changes During Upright and Free Style Sitting in Office Workers with Lower Crossed Syndrome. In: Ahram T., Taiar R., Groff F. (eds) Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications IV. IHIET-AI 2021. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1378. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-74009-2_68

5. Kanjanasilanont A, Mongkolsomlit S, Earde P, Kooncumchoo P. Differences in Grip Strength among Wheelchair Basketball Athletes: Variations by Hand Size and Handrim-Tire Diameter. Sci Tech Asia [Internet]. 2020Nov.3 [cited 2020Nov.18];25(3):141-5. Available from: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia/article/view/220512

6. Sirisawasd S, Taptagaporn S, Boonshuyar C, Earde P. Prevention of work-related musculoskeletal disorders among healthcare workers: A literature review. J Health Res. 2018; 32(5).

7. Charoenporn N, Outama A, Kaewdok T, Earde P,and Kooncumchoo P. Maximum Acceptable Weight of Lift in Adolescence Aged 15 to Less Than 18 Years Old. In book: Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018).

8. Earde P, Vongsirinavarat M, Sakulsriprasert P, Vachalathiti R. Immediate effects of trunk stabilizer muscles training on muscle response time in individuals with non-specific chronic low back pain. J Med Assoc Thai. 2014;97 Suppl 7:S89-94.

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Earde P, Pinupong C, Tantipoon P, Praditpod N. Effect of foot placement on EMG of trunk muscles during asymmetrical squat lifting in healthy Thai males aged 18-23 years. วารสารกายภาพบำบัด. 2023;45(3):183-94.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. ปรเมศร์ เอิร์ด, ผ่องพรรณ ตันติพูล, ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ. การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดความเจ็บปวดด้วยแรงกด ที่แสดงผลผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือและบันทึกผลออนไลน์ด้วยระบบคลาวด์. ทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงนวัตกรรม จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 100000 บาท

Scroll to Top