ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน

ความเชี่ยวชาญ : กิจกรรมทางกาย, กายภาพบำบัดในเด็ก / physical activity, pediatric physical therapy, early detection & early intervention for high risk infants

Email : piyapa.k@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Keawutan P, Bell KL, Oftedal S, Davies PS, Boyd RN. Validation of accelerometer cut-points in children with cerebral palsy aged 4 to 5 years. Pediatr Phys Ther. 2016;28(4):427-34. 

2. Oftedal S, Davies PS, Boyd RN, Stevenson RD, Ware RS, Keawutan P, Benfer KA, Bell KL. Longitudinal growth, diet, and physical activity in young children with cerebral palsy. Pediatrics. 2016;138(4). 

3. Keawutan P, Bell KL, Oftedal S, Davies PSW, Ware RS, Boyd RN. Habitual physical activity in children with cerebral palsy aged 4 to 5 years across all functional abilities. Pediatr Phys Ther. 2017;29(1):8-14. 

4. Oftedal S, Davies PS, Boyd RN, Stevenson RD, Ware RS, Keawutan P, Benfer KA, Bell KL. Body composition, diet, and physical activity: a longitudinal cohort study in preschoolers with cerebral palsy. Am J Clin Nutr. 2017;105(2):369-78. 

5. Keawutan P, Bell KL, Oftedal S, Davies PSW, Ware RS, Stevenson RD, Boyd RN. Longitudinal physical activity and sedentary behaviour in preschool-aged children with cerebral palsy across all functional levels. Dev Med Child Neurol. 2017;59(8):852-7. 

6. Keawutan P, Bell KL, Oftedal S, Davies PSW, Ware RS, Boyd RN. Quality of life and habitual physical activity in children with cerebral palsy aged 5 years: A cross-sectional study. Res Dev Disabil. 2018;74:139-45. 

7. Keawutan P, Bell KL, Oftedal S, Davies PSW, Ware RS, Boyd RN. Relationship between habitual physical activity, motor capacity and capability in children with cerebral palsy aged 4-5 years. Disabil Health J. 2018;11(4):632-6. 

8. Charususin N, Sricharoenchai T, Pongpanit K, Yuenyongchaiwat K, Namdang P, Laosiripaisan J, Keawutan P. Beneficial effect of water-based exercise training on exercise capacity in COPD patients – a pilot study. Front Rehabilit Sci – Pulmonary Rehabilitation. 2021; 2(81). https://doi.org/10.3389/fresc.2021.728973

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

ปิยาภา แก้วอุทาน. กิจกรรมทางกายและกลุ่มอาการทางเมตาบอลิกในเด็ก. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2565.

Scroll to Top