ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฤณภัก มหาทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ : กายภาพบำบัดในเด็ก/Pediatric Physical Therapy, กายวิภาคศาสตร์/Anatomy

Email : prinnapak.m@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Mahasup P, Kanchanomai S. Comparison of lower extremity range of motion during walking between children with cerebral palsy and typical children. Chula Med J. 2019; 63(3): 171-177. 2. Mahasup P, Laddawong T. The immediate effect of Kinesio taping and mirror neuron stimulation on gross motor function in Thai children with cerebral palsy. Thai Journal of Physical Therapy. 2021; 43(3): 125-135.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. การพัฒนา mobile application การออกกำลังกายเบื้องต้นในเด็กภาวะสมองพิการ ทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงนวัตกรรม คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.Poster presentation: เรื่อง “โปรแกรมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในท่านั่งโดยกระตุ้นการทำงานของเซลล์กระจกเงาในรูปแบบวีดิทัศน์สำหรับเด็กภาวะสมองพิการ” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ไบเทค บางนา

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. ปฤณภัก มหาทรัพย์ และธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์. มหกายวิภาคศาสตร์ทางกายภาพบำบัดของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ: หลังและรยางค์แขน. พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; เมษายน 2563.

Scroll to Top