ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ แสงเพชร

ความเชี่ยวชาญ : Genetic manipulation/การตัดต่อพันธุกรรมของเซลล์เพื่อศึกษาหน้าที่ของยีน, Immunology/ภูมิคุ้มกันวิทยา, Monocyte function/หน้าที่การทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดมอนอไซต์

Email : naunpun.n@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1) Sangphech, N., & Palaga, T. (2021). Cross-regulation of notch/AKT and serum/glucocorticoid regulated kinase 1 (SGK1) in IL-4-stimulated human macrophages. International Immunopharmacology, 101, 108312-108319. https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021. 108312 

2) Sangphech N., Sillapachaiyaporn C., Nilkhet S., Chuchawankul S. (2021) Auricularia polytricha ethanol crude extract from sequential maceration induces lipid accumulation and inflammatory suppression in RAW264.7 macrophages. Food and Function, 6170-6185. https://doi.org/10.1039/D0FO02574G 

3) Sangphech, N., Keawvilai, P., & Palaga, T. (2020). Notch signaling increases PPARγ protein stability and enhances lipid uptake through AKT in IL-4-stimulated THP-1 and primary human macrophages. FEBS Open Bio, 10(6), 1082-1095. https://doi.org/10.1002/2211-5463.12858 

4) Laksee, S., Sansanaphongpricha, K., Puthong, S., Sangphech, N., Palaga, T., & Muangsin, N. (2020). New organic/inorganic nanohybrids of targeted pullulan derivative/gold nanoparticles for effective drug delivery systems. International Journal of Biological Macromolecules, 162, 561-577. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.06.089

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. นวลพรรณ แสงเพชร, ธนาภัทร ปาลกะ, ผลกระทบของ PM2.5 ต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในมอนอไซต์ปฐมภูมิจากมนุษย์ที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมให้เซลล์ชราภาพ จากทุนวิจัย กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ทุนวิจัยและนวัตกรรม “Haze Free Thailand และปัญหา PM2.5 ประจำปี 2565 จำนวนเงิน 840,000 บาท 

2. นวลพรรณ แสงเพชร, ศักดิ์ชัย หลักสี, องค์ประกอบของ PM2.5 จากพื้นที่กรุงเทพมหานครและผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันในเซลล์มอนอไซต์ชราภาพ จากทุน TINT to University สำนักงานเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 50,000 บาท 

3. นวลพรรณ แสงเพชร, Using polycarbonate polymer as supporting material for osteoblast culture. ทุนวิจัยจาก ปตท ปี 2566 จำนวนเงิน 1,250,000 บาท

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Poster presentation เรื่อง Metabolic and Innate Immune Memory Alterations in Human Monocytes by PM2.5 Stimulation. ในงานประชุม FIMSA Advanced Training Course 2023, จ.ชิบะ ประเทศญี่ปุ่น, ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2567 

2. Oral presentation เรื่อง Age Related Human Monocyte Response to PM2.5 ในงานประชุมวิชาการทุนเมธีวิจัยอาวุโส ภายใต้หัวข้อ “การใช้ประโยชน์เซลล์ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดและวิถีสัญญาณในสุขภาพและโรค” (811/2563), โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส, กรุงเทพมหานคร, วันที่ 5 กันยายน 2566 

3. Oral presentation เรื่อง Understanding the primary human monocyte response to PM2.5, ในงานประชุม The 2nd School of Allied Health Sciences International Conference 2023 (SAHIC 2023) ภายใต้หัวข้อ “New Trends in Health Sciences: Medical Innovation and Technology” International virtual conference, วันที่ 25 มีนาคม 2566 

4. Oral presentation เรื่อง Understanding the primary human monocytes response to PM2.5. ในงานประชุม The Research Team Promoting Grant Annual Meeting ภายใต้หัวข้อ Harnessing Innate Immune Cells and Their Signaling Pathways in Health and Diseases, โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส, กรุงเทพมหานคร, วันที่ 14 กันยายน 2565 

5. Oral presentation เรื่อง Effect of Thai and UK PM2.5 on Monocytes and Macrophages Response to Stimuli” ในงานประชุม Newton Fund Institutional Links 2020-2021 “Lessons Learned from UK and Thai Air Pollution” International virtual conference, วันที่ 13 ธันวาคม 2564

Scroll to Top