ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา เก่งตรง บดีรัฐ

ความเชี่ยวชาญ : Clinical Biochemical/ ชีวเคมีคลินิก Toxicology/ พิษวิทยา

Email : narisa.k@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Onmek N, Bordeerat NK, Wangwongwatana S. Association of occupational noise exposure and stress in automotive parts manufacturing workers. Science, Engineering and Health Studies. 2023; 17: 23050020.

2. Chumsawat K, Fongsupa S, Kongkhum S, Sriwanitchrak P, Bordeerat NK. Development of control material for exhaled breath-alcohol testing and its application. EJIFCC. 2023 Jul 10;34(2):142-152. PMID: 37455841; PMCID: PMC10349310.

3. Bordeerat NK, Fongsupa S, Dansethakul P, Rungpanitch U, Pidetcha P. Establishing an External Quality Assessment (EQA) Program for Urinalysis in Medical Laboratories of Thailand. Ind J Clin Biochem (2022). https://doi.org/10.1007/s12291-022-01102-3

4. Kamjai P, Hemvimol S, Bordeerat NK, Srimanote P, Angkasekwinai P. Evaluation of emerging inflammatory markers for predicting oxygen support requirement in COVID-19 patients. PLoS One. 2022 Nov 28;17(11):e0278145. doi: 10.1371/journal.pone.0278145.

5. Hemmaphan S, Bordeerat NK. Reduced DNA Glycosylases Expression and Oxidative DNA Damage Induced by Lead. Toxicol Int. 2022; 29(3):321-328.

6. Hemmaphan S, Bordeerat NK. Aberrant Expression of DNA Repair Genes in Lead-Exposed Human Renal Proximal Tubular Epithelial Cells. EnvironmentAsia. 2022; 15(3): 123-132.

7. Hemmaphan S, Bordeerat NK. Genotoxic Effects of Lead and Their Impact on the Expression of DNA Repair Genes. Int J Environ Res Public Health. 2022; Apr 3;19(7):4307.

8. Leelapongwattana S, Bordeerat NK. Induction of genotoxicity and mutagenic potential of heavy metals in Thai occupational workers. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen, 2020; Aug – Sep; 856 – 857:503231.

9. Bordeerat NK, Patsri O, Siripurkpong P, Fongsupa S, Kongkhum S, Rerksngarm T. Comparison of renal biomarkers in obesity with early renal dysfunction. Journal of Associated Medical Sciences, 2019; 52(3), 163-169.

10. Pidetcha P, Fongsupa S, Bordeerat NK, Dansethakul P, Rungpanitch UProceedings: 15th Asia-Pacific Federation for Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine (APFCB) Congress 2019 from 17-20 November, 2019, Jaipur, India. Ind J Clin Biochem 34, 185.

11. Mahima A, Kongkhum S, Bordeerat NK, Fongsupa S., Rerksngarm T, Siripurkpong P. (2019). Elevation of serum adiponectin in mildly decreased glomerular filtration rate. Asian Biomedicine. 2019; 12(6), 255-262. doi: https://doi.org/10.1515/abm-2019-0028

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Chumsawat K, Bordeerat NK. Implementation of developed quality control material for performance checkup of alcohol breath analyzer in Bangkok metropolitan police station. Thai J Toxicol. 2023; 38(2): 22-33.

2. Panjatharakul P, Bordeerat NK. Performance of Visceral Fat level in predicting cardiometabolic syndrome risk factor in Royal Thai navy. J Med Tech Assoc Thailand. 2021; Aug; 49(2): 7767-79.

3. Pornjarone A, Bordeerat NK, Chomean S and Rerksngarm T. Health Assessment of Exposure to Iron from Welders. Thai Journal of Science and Technology. 2019; 8(1): 85-92.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. การประเมินภาวะสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคทางพันธุกรรมในประชากรวัยแรงงานและผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชุมชนสุขภาพต้นแบบปลอดจากโรค จากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวนเงิน 2,274,000 บาท

2. การพัฒนาโมเดลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงแบบ 3 มิติเพื่อทดสอบความเป็นพิษของสารพันธุกรรมจากการสัมผัสสารอนุภาคนาโน จากทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF) จากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 416,200 บาท

3. การพัฒนาระบบและการประยุกต์ใช้สารควบคุมคุณภาพทางห้องปฎิบัติการเพื่อประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สารพิษในปัสสาวะ จากทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงิน 556,200 บาท

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Bordeerat NK, Dansethakul P, Rungpanitch U, Pidetcha P, Fongsupa S. Proceedings: 15th Asia-Pacific Federation for Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine (APFCB) Congress 2019 from 17-20 November, 2019, Jaipur, India. Ind J Clin Biochem 34, 185.

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)


1. Narisa Kengtrong Bordeerat. Toxicology for health science. Pathumthai: Thammasat press 2022. P.1-181. (in Thai)

Scroll to Top