ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ จารุสุสินธ์

ความเชี่ยวชาญ : กายภาพบำบัดในสภาวะทางทรวงอกและหัวใจ / Cardiopulmonary physical therapy

Email : noppawan.c@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Charususin N, Wongwiean T, Kitjawan W, Sricharoenchai T. (2020) Determinants of COPD exacerbations by monitoring the peak expiratory flow rate and seasonal variation in Thailand: A retrospective study. Eur Respir J.; 56: Suppl. 64, 3023. 

2. Yuenyongchaiwat K, Saengkrut P, Vasinsarunkul P, Phongsukree P, Chaturattanachaiyaporn K, Charususin N, Pairojkittrakul S. (2020) Effects of inspiratory muscle training and deep breathing training in chronic renal failure patients: A comparison randomized control trial. J Med Assoc Thai.; 103 suppl3: 37-42 

3. Segers J, Vanhorebeek I, Langer D, Charususin N, Wei W, Frickx B, Demeyere I, Clerckx B, Casaer M, Derese I, Derde S, Pauwels L, Van den Berghe G, Hermans G, Gosselink R. (2021) Early neuromuscular electrical stimulation reduces the loss of muscle mass in critically ill patients – A within subject randomized controlled trial. J of Crit Care.; 62: 65-71. 

4. Yuenyongchaiwat K, Thanawattano C, Buekban C, Charususin N, Pongpanit K, Hanmanop S, Namdang P, Traitanon O. (2021) Efficiency of the Respiratory Training Prototype for Application in Hemodialysis Patients: A Preliminary Study. Philippine Journal of Science; 150(5): 1225-30. 

5. Charususin N, Sricharoenchai T, Pongpanit K, Yuenyongchaiwat K, Namdaeng P, Laosiripisan J, Keawutan P (2021) Beneficial Effect of Water-Based Exercise Training on Exercise Capacity in COPD Patients—a Pilot Study. Front. Rehabilit. Sci. 2:728973. doi: 10.3389/fresc.2021.728973 

6. Sricharoenchai T, Charususin N, Tirakitpanich K. (2022) Validity and Reliability of Thai Translation of the Multidimensional Dyspnea Profile. Sci & Technology Asia;27(4):38-49. 

7. Yuenyongchaiwat K, Boonkawee T, Pipatsart P, Tavonudomgit W, Sermsinsaithong N, Songsorn P, Charususin N, Harnmanop S, Namdang P, Kulchanarat C, Thanawattano C. (2023) Effects of virtual exercise on cardio-pulmonary performance and depression in cardiac rehabilitation phase I: A randomized control trial. Physiother Res Int.;e2066L:1-9. 

8. Pongpanit K, Laosiripisan J, Songsorn P, Charususin N, Yuenyongchaiwat K. (2024) Neural respiratory drive assessment and its correlation with inspiratory muscle strength in patients undergoing open-heart surgery: A cross-sectional study. Physiother Res Int. Jan;29(1):e2073. doi: 10.1002/pri.2073.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Noppawan Charususin. The development of in-bed cycle ergometry for improving cardiopulmonary endurance capacity in intensive care unit patients. National Research Council of Thailand, 2019. (เงินงบประมาณแผ่นดิน : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) จำนวนเงิน 900,000 บาท 

2. Noppawan Charususin. The development of in-bed cycle ergometry for improving cardiopulmonary endurance capacity in intensive care unit patients phase II. National Research Council of Thailand, 2020. (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) : งบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Re-Submit)) จำนวนเงิน 783,000 บาท 

3. Noppawan Charususin. Machine learning to support exercise prescription in critically ill patients. National Research Council of Thailand, 2023. (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566) จำนวนเงิน 565,000 บาท

Scroll to Top