ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว ทรงธรรมวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ : Molecular Parasitology

Email : sdujdow@hotmail.com

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Boujai W, Songthamwat D. Study of genetic diversity of Strongyloides stercoralis for confirmation of parasite origins and correlation with patients data. J Med Tech Assoc Thailand 2019; 47:7089-109. 

2. Chema M, Baojai W, Songthamwat D. The study of nucleotide sequences of Mitochondrial cytochrome c oxidase subunit1 (COX1) of Strongyloides stercoralis from patients in Vajira hospital. J Med Tech Assoc Thailand 2021; 49:7725-50. 

3. Suvanla T, Songthamwat D. Study of genetic diversity and genetic relationship of Mitochondrial cytochrome c oxidase subunit1 (COX1) gene of Plasmodium knowlesi in Thailand. J Med Tech Assoc Thailand 2024; 52:8859-77.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.งานวิจัยนี้ได้รับทุนวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป กองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2565

Scroll to Top