ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเนตร พิพัฒน์สถิตพงศ์

ความเชี่ยวชาญ : ระบาดวิทยา/epidemiology

Email : duangante_pipat@yahoo.com

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Saokaew N, Junpan K, Duangshatome W, Pipatsatitpong D, Aunpad R. Comparison of the efficiency of GLOBALFILER™ IQC PCR amplification kit and POWERPLEX® FUSION 6C SYSTEM with half-volume reaction for forensic trace DNA. Indian J. Forensic Med. Toxicol. 2022; 16 (3): 41-7.

2. Wongprompitak P, Kusuwan N, Khowawisetsut L, Phuakrod A, Pipatsatitpong D*,
Wongkamchai S*. Molecular and Antifilarial IgG4 Detection Using the miniPCR-Duplex Lateral Flow Dipstick and BmSxp-ELISA in Myanmar Immigrant Communities. Parasitologia 2022; 1: 27–36.

3. Kangsanan W, Somboonngern O, Pitilertpanya S, Pipatsatitpong D*. Comparisons of DNA Analysis using Qiagen® Investigator® 24plex QS Kit and AmpFlSTR® Identifiler® Plus PCR Amplification Kit. Science & Technology Asia. 2020; 25 (2): 75-85.

4. Bunkhong A, Wonglumsom W, Pipatsatitpong D*. Evaluation of Hypertonic Saline-Sodium Hydroxide Method for Concentration of Sputum Samples for Mycobacterial Culture. Science & Technology Asia. 2019; 24 (4): 135-43.

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Jeerasak Yartrak, Duangnate Pipatsatitpong and Kanyanath Piumngam. A Study of Consistencies between HbA1c and the Incidence of Eye and KidneyComplication in Diabetic Patients from Promkiri HospitalNakhon Si Thammarat Province. J Med Tech Assoc Thailand. 2023; 51(3): 8726-42.

2. Itsariya Thainam, Duangnate Pipatsatitpong*. Evaluation of Forensic Science (Scientist Level 1) Curriculum and Satisfaction Assessment by CIPP Model. ISSJ. 2023; 10 (2): pp-pp.

3. Lamduan Jonsai, Samita Saengboonreung, Duangnate Pipatsatitpong*. Trend of Illicit Drugs Seized and Analyzed during 2017–2021 at Police Forensic Science Center 5, Thailand. TSTJ. 2023; 31 (4) July-August: 82-95.

4. Siraprapha Klamkliang*, Duangnate Pipatsatitpong*, Pairoa Praihirunkit. The Latent Fingerprint Analysis by “VeriFinger 12.0” Software. TSTJ. 2022; 30 (6): 89-97.

5. Weewan Arsheewa, Sasithorn Thaichareon and Duangnate Pipatsatitpong. Incidence of Colistin Resistance among Carbapenem-resistant Enterobacterales Isolated from Clinical Specimens in Prapokklao Hospital, Thailand. J Med Tech Assoc Thailand. 2022; 50 (2): 8187-98.

6. Anugoon Bunkhong, Wijit Wonglumsom, Duangnate Pipatsatitpong*. Preliminary Study of AFB Smear, Tuberculosis Cultivation and Drug Susceptibility Testing of Hypertonic Saline-Sodium Hydroxide-Treated Sputum Specimens. J Med Tech Assoc Thailand. 2019; 47 (3): 7125-41.

7. Rerksngarm T, Lohjai O, Kongkhum S, Pipatsatitpong D*. The Study of Copper, Magnesium, Selenium, and Zinc Levels in Thai Elder with Metabolic Syndrome and Hyperglycemia. TSTJ. 2019; 27(6): 1080-90.

8. Naritapunt N, Pitilertpanya S, Pipatsatitpong D*. The Study of Death Causing from Traffic Accident Related Alcohol and Methamphetamine/Amphetamine. TSTJ. 2019; 27(1) 124-34.

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. นำเสนอผลงานวิชาการแบบลายลักษณ์อักษรในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Asian Forensic Sciences Network Annual Meeting & Synposium วันที่ 11-15 กันยายน 2566 ณ Pullman Hotel, Malysia

Scroll to Top