ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ บุญเกิด

ความเชี่ยวชาญ : Sports Biomechanics, Sports Rehabilitation

Email : chuanpis.b@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Limroongreungrat, W. & Boonkerd, C. (2019). Immediate effect of ACL kinesio taping technique on knee joint biomechanics during a drop vertical jump: a randomized crossover controlled trial. BMC Sport Science, Medicine and Rehabilitation. 11, Article number 32.

2. Boonkerd, C., & Limroongreungrat, W. (2019). ACL kinesio taping on knee joint biomechanics during a drop vertical jump in healthy young adults. Gazzetta Medica Italiana-Archivio per le Scienze Mediche. 178(9), 632-639.

3. Kitsuksan, T, Nartprayut, S., Sawangmanee, P., Klainin, W., Laddawong, T. & Boonkerd, C. (2021). The application of Tissue Flossing During Plyometric Exercise for the Prevention of Delayed Onset Muscle Soreness. Science & Technology Asia. 26(2): 145-154.

4. Boonkerd C, Thinchuangchan K, Chalarak N, Thonpakorb S, Wanasoonthontham R, Kitsuksan T, Laddawong, T. (2023). Effect of Kinesio Tape on Proprioception, Static and Dynamic Balance in Individuals with Chronic Ankle Instability. Ann Appl Sport Sci. 11 (1)

5. Boonkerd, C., Archasawat, Y., Sertkhamsorn, W., Saensanoh, P., Laddawong, T., & Kitsuksan, T. (2024). Test-retest reliability of postural sway on foam and natural rubber pads in healthy adults. Physiotherapy Quarterly, 32(2)/2024 (In press).

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. ชวนพิศ บุญเกิด.ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัวขณะอยู่นิ่งและเคลื่อนไหวในผู้ป่วยภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง. วารสารกายภาพบำบัด 2563; 42(1): 23-33.

2. Laddawong, T., Jiaranaikitchai, S., Ritdhate, A., Danrasri, J., Boonkerd, C. & Kitsuksan, T. Effect of a hip-core warm-up protocol on Q-angle during single-leg drop jump in 18-35 years old healthy female runners. Archives of Allied Health Sciences. 2021; 33(1): 55-61.

3. ชวนพิศ บุญเกิด, ยุทธนา ยางเครือ, สุพิชชา ถาวรสถิตย์วงศ์. การเปรียบเทียบความแตกต่างของความนุ่มแผ่นยางพาราต่อการทรงท่าในวัยรุ่นสุขภาพดี. วารสารกายภาพบำบัด 2565; 44(1): 47-55.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.ชวนพิศ บุญเกิด. การพัฒนาเครื่องวัดการทรงตัวและเครื่องมือช่วยในการฝึกการทรงตัวจากยางพารา. จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 100,000 บาท

2.ชวนพิศ บุญเกิด. ผลของการฝึกการทรงตัวด้วยแผ่นยางพาราธรรมชาติในผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชน. จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) จำนวนเงิน 250,000 บาท

3.ชวนพิศ บุญเกิด. การเปรียบเทียบคิเนมาติกส์ของรยางค์ส่วนล่างขณะกระโดดและลงสู่พื้นระหว่างเครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิติและหน่วยวัดแรงเฉื่อยในผู้ใหญ่สุขภาพดี. จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 จำนวนเงิน 100,000 บาท

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. การนำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง การรับรู้ตำแหน่งและการทรงตัวระหว่างรยางค์ขาข้างถนัดและไม่ถนัดในผู้ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง การประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “Reform : Physical Therapy Roles” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562

สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. อนุสิทธิบัตร: ชวนพิศ บุญเกิด, อดุลย์ นิ่มไพบูลย์. ชื่อผลงาน กรรมวิธีการผลิตอุปกรณ์ประเมินการทรงตัวและฝึกการทรงตัวจากยางพารา เลขที่อนุสิทธิบัตร 22134 วันที่ 21 กรกฏาคม 2566

Scroll to Top