ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีภรณ์ เอกวัฒน์ชัย

ความเชี่ยวชาญ : ภูมิคุ้มกันวิทยาโรคไวรัสเรื้อรังและโรคมะเร็ง

Email : cakekawatchai@gmail.com

Scroll to Top