ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล อินทรนุช

ความเชี่ยวชาญ : วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต/Transfusion Sciences

Email : kamphon.i@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Intharanut, K., Sasikarn, W., Mitundee, S., & Nathalang, O. (2019). HNA-1, -3, -4, and -5 genotyping using multiplex PCR among southern Thais: Developing continual HNA-1 null detection. Journal of clinical laboratory analysis, 33(1), e22651.

2. Puobon, U., Intharanut, K., Mitundee, S., & Nathalang, O. (2019). Determining of JK*A and JK*B Allele Frequency Distribution among Muslim Blood Donors from Southern Thailand. The Malaysian journal of medical sciences : MJMS, 26(1), 58–65.

3. Intharanut, K., Khantisitthiporn, O., Kupatawintu, P., Leetrakool, N., Mitundee, S., & Nathalang, O. (2019). Establishment of KEL*01 and KEL*02 Genotyping to Recruit Uncommon, Kell-positive, Reagent Red Cells Among Thai Blood Donors. Clinical laboratory, 65(10), 1913–1918.

4. Siriphanthong, K., Petvises, S., Thanongsaksrikul, J., Intharanut, K., & Nathalang, O. (2020). A novel nonsense mutation found in the CD177 gene of Thai individuals with the HNA-2 null phenotype. Transfusion medicine (Oxford, England), 30(1), 30–36.

5. Nathalang, O., Intharanut, K., Leetrakool, N., Mitundee, S., & Kupatawintu, P. (2020). Impact of using genotyping to predict SERF negative phenotype in Thai blood donor populations. Blood research, 55(2), 107–111.

6. Intharanut, K., Sasikarn, W., Chusri, W., & Nathalang, O. (2020). Two Thai Burmese descendants with A4GALT*01N.21, p phenotype, and anti-PP1Pk. Immunohematology, 36(2), 64–68.

7. Thinley, J., Nathalang, O., Chidtrakoon, S., & Intharanut, K. (2021). Blood group P1 prediction using multiplex PCR genotyping of A4GALT among Thai blood donors. Transfusion medicine (Oxford, England), 31(1), 48–54.

8. Wangmo, T., Intharanut, K., Leetrakool, N., Mitundee, S., Bejrachandra, S., & Nathalang, O. (2021). Development of DO*A and DO*B Allele Detections to Predict Transfusion-Induced Alloimmunization Risks in Thai Populations. Clinical laboratory, 67(10), 2225–2231.

9. Nathalang, O., Intharanut, K., & Chidtrakoon, S. (2021). High-Resolution Melting Curve Analysis to Predict Extended Blood Group Phenotypes among Thai Donors and Patients. Transfusion medicine and hemotherapy : offizielles Organ der Deutschen Gesellschaft fur Transfusionsmedizin und Immunhamatologie, 49(3), 163–171.

10. Tanwarawutthikul, P., Intharanut, K., Mitundee, S., & Nathalang, O. (2022). RHCE*E and RHCE*e genotype incompatibility in a southern Thai Muslim population. Asian journal of transfusion science, 16(1), 50–55.

11. Intharanut, K., Ruanthong, F., Chidtrakoon, S., & Nathalang, O. (2022). Comparative Analysis of a Developed Probe-Based Real-Time PCR and PCR-SSP for HLA-B*27 Detection among Thai Blood Donors. Clinical laboratory, 68(11), 2363-2370.

12. Apipongrat, D., Roytrakul, S., Prayongratana, K., Charoenpitakchai, M., Intharanut, K., Laoruangroj, C., Silpsamrit, P., & Nathalang, O. (2022). Serum proteomic profiling reveals MTA2 and AGO2 as potential prognostic biomarkers associated with disease activity and adverse outcomes in multiple myeloma. PloS one, 17(12), e0278464.

13. Intharanut, K., Nimnuch, P., Naiwijarn, W., Pimsiri, W., Khantisitthiporn, O., & Nathalang, O. (2023). Characteristics of Donors and Modelling of the Characteristics to Possible Forecast the Repeat Donors Profile at Thammasat University Hospital. Indian journal of hematology & blood transfusion : an official journal of Indian Society of Hematology and Blood Transfusion, 39(1), 146–150.

14. Nathalang, O., Asisathaporn, K., Intharanut, K., Chaibangyang, W., Leetrakool, N., Mitundee, S., & Bejrachandra, S. (2023). Genotyping Approach to Predict Coa and Cob Antigens in Thai Blood Donor Populations. Journal of blood medicine, 14, 133–140.

15. Nathalang, O., Intharanut, K., Apipongrat, D., & Suttanon, P. (2023). Association between HLA class II Polymorphism and Knee Osteoarthritis in a Thai Population. Clinical laboratory, 69(5), 975–983.

16. Intharanut, K., Suttanon, P., & Nathalang, O. (2023). Integrin Subunit Alpha M, ITGAM Nonsynonymous SNP Is Associated with Knee Osteoarthritis among Thais: A Case-Control Study. Current issues in molecular biology, 45(5), 4168–4180.

17. Intharanut, K., & Nathalang, O. (2023). Identification of a novel KLF1 gene promoter variation (c.-251C > G) in a Thai blood donor with In(Lu) phenotype. Transfusion, 63(6), E32–E33.

18. Intharanut, K., Khumsuk, P., & Nathalang, O. (2023). Identification of Lutheran Blood Groups and Genetic Variants within KLF1 among Thai Blood Donors. Transfusion medicine and hemotherapy : offizielles Organ der Deutschen Gesellschaft fur Transfusionsmedizin und Immunhamatologie, 50(4), 313–320.

19. Amphonritthisak, P., Nathalang, O., Leetrakool, N., Mitundee, S., & Intharanut, K. (2023). Application of a simplified PCR-SSP method to detect A4GALT*01 and A4GALT*02 typing among Thai blood donors. Transfusion clinique et biologique : journal de la Societe francaise de transfusion sanguine, 30(4), 436–442.

20. Nathalang, O., Khumsuk, P., Chaibangyang, W., & Intharanut, K. (2023). Characterization of GYP(B-A-B) hybrid glycophorins among Thai blood donors with Mia-positive phenotypes. Blood transfusion = Trasfusione del sangue, 10.2450/BloodTransfus.567.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. อังคารทิพย์ รัตะกูล, กัมพล อินทรนุช, อ้อยทิพย์ ณ ถลาง. ความชุกของแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยและหญิงตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2562; 29(4): 317-324.
2. สาริสา จิตตระกูล, ณิชาภา เจียมจรรยา, กัมพล อินทรนุช, อ้อยทิพย์ ณ ถลาง. การวิเคราะห์ปัญหาของการตรวจก่อนการให้เลือดที่พบในผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2563; 30(4): 345-351.
3. พิชชาภัทร์ นิ่มนุช, ณิชาภา เจียมจรรยา, กัมพล อินทรนุช, อ้อยทิพย์ ณ ถลาง. ความชุกของการติดเชื้อที่สามารถติดต่อทางการให้เลือดของเลือดบริจาคณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง 2563. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2564; 31(2): 137-144.
4. Khosidworachet W, Mitundee S, Intharanut K, Bejrachandra S, Nathalang O. Frequencies of predicted Mia antigen among southern Thai blood donors. Journal of Southeast Asian Medical Research 2022; 6: e0107.

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Bronze Award of Thailand Research Expo 2012, National Research Council of Thailand.

2. Best Thesis Award of Master Degree 2012 in Excellent Thesis Ceremony of Thammasat University, 2012.

3. Best poster presentation in topic of “The utility of Duffy blood group genotyping in donors and patients”, the 1st International Conference on Medical Innovation for Health, Rama Garden Hotel, Bangkok from November, 4-6th 2014.

4. Best oral presentation in topic of “Kidd blood group genotyping: development and application” The 2nd Joint Symposium of BK21-PLUS of CUK and Thammasat University at Sathaporn Kawithanon Convention Hall 3rd Floor, Thammasat Hospital on January 22, 2015.

5. Best Ph.D. Dissertation Award 2018 in Excellent Thesis Ceremony of Thammasat University, 2018.

6. Best Research Award (Health Sciences), National Research Council of Thailand, 2020.

7. Best New Researcher Award 2020 in Ceremony of Thammasat University, 2020.

Scroll to Top