ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม

ความเชี่ยวชาญ : เคมีคลินิก/ clinical chemistry ชีวเคมี/biochemistry

Email : mim9_p@yahoo.com

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

Piumngam K, Siriprungpong P, Roytrakul S. (2021). Serum carbonic anhydrase combined with adiponectin as biomarkers of insulin resistance. ScienceAsia. 47: 287-292. |doi: 10.2306/scienceasia1513-1874.2021.030

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Rakchim S, Piumngam K. Antioxidant and Antiglycation Activities of Pigmented Thai Rice Husk Extracts. Journal of the Medical Technologist Association of Thailand. 2024; 52(1): 8845-8858. 

2. Yartrak J, Pipatsatitpong D, Piumngam K. A Study of consistencies between HbA1c and the incidence of eye and kidney complication in Diabetic patients from Promkiri Hospital Nakhon Si Thammarat province. Journal of the Medical Technologist Association of Thailand. 2023; 51(3): 8726-8742. 

3. Chaiyachok L, Rerksngarm T, Piumngam K, Siripurkpong P. Prevalence and risk factors for liver fibrosis in Type 2 Diabetic patients. Journal of the Medical Technologist Association of Thailand. 2023; 51(1): 8470 – 8489 

4. Tangtrongsit S, Praihirunkit P, Piumngam K. The effect of different acetone grade on quality of latent fingerprint developed using Ninhydrin technique. Journal of Criminology and Forensic Science. 2021; 7: 89 – 105. 

5. Piumngam K. In vitro study of antioxidant, anti-glycation and anti-inflammatory effect of Thai medicinal plants for Diabetic Patients. Journal of the Medical Technologist Association of Thailand. 2020; 48(3): 7504 – 7518

Scroll to Top