ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมิภา แสนกล้า
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค

ความเชี่ยวชาญ : รังสีรักษา/Radiotherapy

Email : wsanklaa@tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

Chukorn N, Inkhoon M, Sanklaa K, Suwan-o-pas S, Nguanbunmak P, Maksorn P. Dose optimization for digital chest radiography in phantom. J Med Imaging Radiat Sci. 2022 Dec;53(4):S59. doi: 10.1016/j.jmir.2022.10.203. Epub 2022 Dec 2. PMCID: PMC9716009.

Lucktong P, Srikam J, Sanklaa K. An assessment of the Khon Kaen Osteoporosis Study (KKOS) scoring system for evaluation of the risk of osteoporosis in Thai men. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences. 2022;53(4, Supplement 1):S58-S9.

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)


Sanklaa K. Evaluation of efficiency of artificial intelligence for chest radiograph interpretation for pulmonary tuberculosis screening in mobile x-ray vehicle. Journal of Associated Medical Sciences. 2021;54(3): 43-7.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

เขมิภา แสนกล้า. การวัดปริมาณรังสีที่ผิวด้วยแผ่นวัดรังสี OSLD : การศึกษาในหุ่นจำลอง ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 100,000 บาท

Scroll to Top