ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขวิดา มโนรังสรรค์

ความเชี่ยวชาญ : Geriatric physical therapy, Orthopaedic surgery rehabilitation

Email : sukwida.m@allied.tu.ac.th

Scroll to Top