ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผุสดี โตบันลือภพ

ความเชี่ยวชาญ : เคมีคลินิก/Clinical chemistry

Email : pussadee.t@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

Tobunluepop P, Ngamwachiraporn N, Nathalang O. Application of Lean System for Turnaround Time Reduction of HbA1c Analysis in Chonburi Hospital. J Med Tech Assoc Thailand 2023; 51 (1): 8443-53. 

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

Scroll to Top