ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร
อาจารย์ประจำ

ความเชี่ยวชาญ : นวัตกรรมทางกีฬาและการออกกำลังกาย/Sport and Exercise Innovation

Email : sairag.saa@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Saadprai S, Vorapojpisut S, Srikajohnlap C, Rungroungdouyboon B. (2021). Design and Development of a Low-Cost Force Plate with Software Application for Analyzing Balance and Coordination Training for the Elderly. Journal of Exercise Physiology online. 24(2):52-66.

2. Saadprai S, Suttanon P, Apibantaveesakul S, Rungroungdouyboon B. (2021). Design Development and Testing of Chair Accessory for Lower Limb Exercising for the Elderly. Journal of Exercise Physiology online. 24(4):82-95.

3. Saadprai S, Silapabanleng S, Phengjam M, Pheungtanom V, Suwondit P, Nualon P. (2021). The Design and Development of a Core Strengthening Exercise and Rehabilitation Machine for Elderly. Suranaree Journal of Science and Technology, 28(3):1-7.

4. Saadprai S, Vorapojpisut S, Montree P, Prangmanee P, Thitiratanasard N, Unhasirikul T, Wongkaew S, Pungthanom V, Silapabanleng S. (2022). Joint Range of Motion Measurement Software with Line Chatbot (JROM Chatbot). Journal of Exercise Physiology online. 26(2):56-61.

5. Silapabanleng S, Nualon P, Vorapojpisut S; Rungroungdouyboon B, Saadprai S. (2023). Validity and Reliability of Kinetic Step Box on Vertical Ground Reaction Forces Measurement. Journal of Exercise Physiology online. 25(3):39-52.

6. Phewkham N, Nilmanee S, Tawatchai P, Sairag S. (2023). Comparison of Reaction Times for Three Forms of Punches among Amateur Boxing Athletes of the Thailand National Team. The Annals of Applied Sport Science. (In press)

7. Silapabanleng S, Suwondit P, Puengtanom V, Panich D, Artnarong S, Khongthaworn T, Aumdee C, Thongsen N, Onta P, Saadprai S. (2023). Effect of Forward Trunk with Pursed-lip Breathing on Pulmonary Ventilation and Heart Rate during Post-exercise Recovery in Obese Females. The Annals of Applied Sport Science. (In press).

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. โครงการวิจัย The Design and Development of Sit to Stand Trainer for the Elderly ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 300,000

2. โครงการวิจัย Design and Development of a Core Strengthening Exercise and Rehabilitation Machine for Elderly ทุนนวัตกรรมคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 100,000

3. โครงการวิจัย Design and Development of a Low-Cost Force Plate with Software Application for Analyzing Balance and Coordination Training for the Elderly ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 100,000

4. โครงการวิจัย Design Development and Testing of Chair Accessory for Lower Limb Exercising for the Elderly ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 100,000

5. โครงการวิจัย Joint Range of Motion Measurement Software with Line Chatbot (JROM Chatbot) ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 100,000

6. โครงการวิจัย Validity and Reliability of Kinetic Step Box on Vertical Ground Reaction Forces Measurement ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 100,000

7. โครงการวิจัย Comparison of Reaction Times for Three Forms of Punches among Amateur Boxing Athletes of the Thailand National Team.ทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 100,000

8. โครงการวิจัย Effect of Forward Trunk with Pursed-lip Breathing on Pulmonary Ventilation and Heart Rate during Post-exercise Recovery in Obese Females ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 100,000

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

รางวัลระดับประเทศ
1. ผลงาน เครื่องวัดออกซิเจนและอัตราการเต้นของหัวใจที่ปลายนิ้ว รายงานผลด้วยระบบแพทย์ทางไกล
จากเวที การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565
จากหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ระดับรางวัล รางวัลชนะเลิศ

2. ผลงาน อุปกรณ์ออกกำลังกายและกายภาพบำบัดฝึกลุกยืนสำหรับผู้สูงอายุ
จากเวที การประกวดรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 2565
จากหน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระดับรางวัล ระดับประกาศเกียรติคุณ

3. ผลงาน เครื่องวิเคราะห์แรงและการเคลื่อนไหวทางการแพทย์
จากเวที การประกวดนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2564
จากหน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระดับรางวัล เหรียญทอง

4. ผลงาน เครื่องออกกำลังกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืนในผู้สูงอายุ
จากเวที การประกวดนวัตกรรม Thailand Friendly Design Expo 2018
จากหน่วยงาน มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
ระดับรางวัล ชมเชย

5. ผลงาน เครื่องออกกำลังกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืนในผู้สูงอายุ
จากเวที การประกวดนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2561
จากหน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระดับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

6. ผลงาน เครื่องออกกำลังกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืนในผู้สูงอายุ
จากเวที การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 2560
จากหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ระดับรางวัล รางวัลชนะเลิศ

7. ผลงาน ผลงานเครื่องออกกำลังกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืนในผู้สูงอายุ
จากเวที ITCi Award 2017 “นวัตกรรมสําหรับบ้านผู้สูงวัย”
จากหน่วยงาน Thailand National Metal and Materials Technology Center
ระดับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

8. ผลงาน เครื่องออกกำลังกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืนในผู้สูงอายุ
จากเวที Startup Thailand League 2017
จากหน่วยงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ระดับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง (กรุงเทพมหานคร)

9. ผลงาน กล่องออกกำลังกายผู้มีภาวะเท้าแบน (Feet therapeutic Exercise Box)
จากเวที งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา:
นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 5
จากหน่วยงาน คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ระดับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรม

10. ผลงาน YES Wheelchair : Motion analysis for wheelchair users
จากเวที การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
จากหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ระดับรางวัล ชนะเลิศอันดับสอง

11. ผลงาน อุปกรณ์อัจฉริยะติดตามสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ใช้งานวีลแชร์
จากเวที มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)
จากหน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ระดับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลระดับนานาชาติ
1. ผลงาน Sit to Stand Trainer
จากเวที International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe) 2017 จากหน่วยงาน Coalition of Rehabilitation Engineering and Assistive Technology, Asia (CREATe Asia) ประเทศญี่ปุ่น
ระดับรางวัล รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา Merit Award ละ Best Presentation สาขา Technology

2. ผลงาน YES Wheelchair : Motion analysis for wheelchair users
จากเวที การประกวดนวัตกรรม 2023 Kaohsiung International Invention&Design Expo
ประเทศไต้หวัน
จากหน่วยงาน World Invention Intellectual Property Associations
ระดับรางวัล Platinum award และ Gold medal

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. สายรัก สอาดไพร, จิรัชย์ สอาดไพร, จรรยา เลิศกายเพชรา. หนังสือแนวทางการออกกำลังกายอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุ. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; พิมพ์ครั้งที่ 1; 2566

สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.อนุสิทธิบัตร. สายรัก สอาดไพร. เครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืน. เลขที่ 18286. วันที่ พย. 62.

2.อนุสิทธิบัตร. สายรัก สอาดไพร. เครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ.เลขที่ 20054. วันที่ 11 สค 65.

3.อนุสิทธิบัตร. สายรัก สอาดไพร.อุปกรณ์วิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย. เลขที่ 21587.วันที่ 30 มีค. 65.

4. ลิขสิทธิ์. สายรัก สอาดไพร.การรายงานผลความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงและอัตราการเต้นของหัวใจที่ปลายนิ้วด้วยระบบโทรเวชกรรม. เลขที่ ว1.010562.วันที่ 25 พค. 66

5.อนุสิทธิบัตร.สายรัก สอาดไพร.ระบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเก้าอี้รถเข็น. เลขที่คำขอ 2303002152

6.อนุสิทธิบัตร.สายรัก สอาดไพร. อุปกรณ์ประเมินการทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว. เลขที่คำขอ 2403000011.

7. สิทธิบัตร. สายรัก สอาดไพร.เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ พร้อมโปรแกรมการฝึกซ้อมและระบบติดตามสมรรถภาพ.

Scroll to Top