ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วรรษิกา ผดุงศิลป์

ความเชี่ยวชาญ : อณูปรสิตวิทยา/Molecular Parasitology

Email : wansika_tu@hotmail.com

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Geadkeaw-Krenc A, Grams R, Phadungsil W, Chaibangyang W, Kosa N, Adisakwattana P, Dekumyoy P. Evaluation of rhophilin associated tail protein (ROPN1L) in the human liver fluke Opisthorchis viverrini for diagnostic approach. Korean J Parasitol 2020; 58: 475–479.

2.Pumpa, S., Phadungsil, W., Grams, R., Martviset, P., Ruang-Areerate, T., Mungthin, M., Geadkaew-Krenc, A*. Improvement of a PCR-based method for the detection of Opisthorchis viverrini eggs in human stool samples by targeting internal transcribed spacer-2 (ITS-2), cytochrome oxidase subunit 1 (cox1), and cytochrome b (cyb). J Parasit Dis 2020; DOI : 10.1007/s12639-020-01329-y.

3. Phadungsil W, Grams R. Agglutination Activity of Fasciola gigantica DM9-1, a Mannose-Binding Lectin. Korean J Parasitol. 2021 Apr;59(2):173-178. doi: 10.3347/kjp.2021.59.2.173. Epub 2021 Apr 22. PMID: 33951774; PMCID: PMC8106982.

4.Phadungsil W, Pumpa S, Sirisabhabhorn K, Geadkaew-Krenc A, Grams R, Mungthin M, Ruang-Areerate T, Adisakwattana P, Labbunruang N, Martviset P. Efficiency of the Stool-PCR Test Targeting NADH Dehydrogenase (Nad) Subunits for Detection of Opisthorchis viverrini Eggs. J Trop Med. 2021 Dec 6;2021:3957545. doi: 10.1155/2021/3957545. PMID: 34912461; PMCID: PMC8668355.

5.Geadkaew-Krenc A, Krenc D, Thanongsaksrikul J, Grams R, Phadungsil W, Glab-Ampai K, Chantree P, Martviset P. Production and Immunological Characterization of scFv Specific to Epitope of Opisthorchis viverrini Rhophilin-Associated Tail Protein 1-like (OvROPN1L). Trop Med Infect Dis. 2023 Mar 6;8(3):160. doi: 10.3390/tropicalmed8030160. PMID: 36977161; PMCID: PMC10055880.

6.Martviset P, Phadungsil W, Na-Bangchang K, Sungkhabut W, Panupornpong T, Prathaphan P, Torungkitmangmi N, Chaimon S, Wangboon C, Jamklang M, Chumkiew S, Watthanasiri P, Geadkaew-Krenc A, Grams R, Mungthin M, Chantree P. Current prevalence and geographic distribution of helminth infections in the parasitic endemic areas of rural Northeastern Thailand. BMC Public Health. 2023 Mar 8;23(1):448. doi: 10.1186/s12889-023-15378-4. PMID: 36882723; PMCID: PMC9993603.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1. โครงการวิจัยเรื่อง การสำรวจโรคติดเชื้อปรสิตที่ติดต่อทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) งบประมาณด้าน ววน ประจำปี 2564

2. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาการติดเชื้อปรสิตของหอยคันลิมเนียโดยวิธีทางอณูชีววิทยา ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) งบประมาณด้าน ววน ประจำปี 2565 ร่วมโครงการ 1. Evaluation of the diagnostic potential of antigens from Opisthorchis viverrini in human opisthorchiasis Grant: Faculty of Allied Health Sciences Thammasat University 2018-2019 2. การศึกษาคุณสมบัติในการเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มของ โปรตีนดีเอ็มไนน์เลคติน Grant: ทุนสนับสนุนการวิจัยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภททุนวิจัยทั่วไปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2562)

3. โครงการการศึกษาเพื่อการวางแผน การควบคุมและป้องกัน โรคติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในโคเนื้อและโคนม โดยใช้โมเดลการศึกษาในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Grant: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประจำปีงบประมาณ 2563

4. ชีวสารสนเทศศาสตร์ของกระบวนการติดเชื้อระยะแรกในโรคพยาธิใบไม้ในตับ Grant: งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการริเริ่มสำคัญ (Flagship Project) ปีงบประมาณ 2563

5. โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพของโปรตีนเซอรีนโปรติเอสอินฮิบิเตอร์จากพยาธิ Opisthorchis viverrini ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันของโฮสต์ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) งบประมาณด้าน ววน ประจำปี 2564 -2566

6. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับคนชนิด opisthorchiasis ด้วยเปปไทด์ที่จำเพาะจากโปรตีนรอฟฟิลิน ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) งบประมาณด้าน ววน ประจำปี 2564-2565

7. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความชุกของโรคติดเชื้อปรสิตในระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อและโคนม ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) งบประมาณด้าน ววน ประจำปี 2565

8. Rsearch Unit หน่วยวิจัยด้านโรคติดเชื้อปรสิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2564-2566

Scroll to Top