บุคลากรหน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ บุญเกิด

นายภูวรินทร์ นามแดง

นางสาวนันทิชา กุลชัยธนโรจน์

นายกฤษณะ  ยศปัญญา

นางสาวอัญวีณ์ ดวงกุลวรเสฏฐ์

นางสาวขนิษฐา กลับใจ

นางสาวชนม์นิภา พูลเกษม

Scroll to Top