บุคลากรงานวิชาการและวิจัย

นางวลัยพร กลับใจ
รษก.หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

นางสาวลัดดา วันมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกัลยารัตน์ นิลวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวหนึ่งฤทัย พูลทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายธัชนนท์ ขันทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศิรประภา ตราชูชาติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวประภาศรี กล่ำแย้ม
นักวิชาการศึกษา

Scroll to Top