บุคลากรงานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวศิริรัตน์ ศรีประวิชกร
หัวหน้างานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
Email: ahs_pqofficial@allied.tu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 7212

นางสาววิภาวรรณ ชวรางพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวฐิติวรรณ คงมั่น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายชานนท์ ทิมรอด
นักวิชาการศึกษา

Scroll to Top