บุคลากรงานคลังและพัสดุ

นางสาวพิชยา  เทียนเทศ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางจินตนา แก้วแดง
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ

นางสาวภาราดา บูรณะสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวมณฑา รุ่งเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเมธาวี  แก้วสมเด็จ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร ชายเพ็ชร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Scroll to Top