ติดต่อหน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

โทร. 0-2986-9214-9 ต่อ 7277

โทรสาร 0-2986-9207

ID: @tuhsc

หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด

โทร. 0-2986-9214-9 ต่อ 7274

มือถือ 08-5348-7110

หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา

โทร. 0-2986-9214-9 ต่อ 1409

E-mail: hsc@allied.tu.ac.th

ติดต่อศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

Scroll to Top