กรรมการฝ่ายบริหารวิชาการและหน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา

อาจารย์จักรพันธ์ ชุบไธสง

หัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา

 

อาจารย์ ดร.ปุญญาณัฐ นวลอ่อน
กรรมการ

อาจารย์ ดร.กฤษฎา ปาณะเสรี
กรรมการ

อาจารย์ ดร.วรัทยา วโรทัย
กรรมการ

อาจารย์ณัฐพล ผิวขำ
กรรมการ

นางสาววินิธา ผึ้งถนอม
กรรมการ

นายธนภัทร โทอุดทา
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสุกาญจน์ดา คณาฤทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

Scroll to Top