อาจารย์

ดร. ปุญญาณัฐ นวลอ่อน

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย