อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัชริน เขมรัตน์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย