ผู้บริหาร

อาจารย์พิริยะ สุวรรณดิษฐ์

(รองหัวหน้าสาขาฯฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา)

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เทียนทอง

(รองหัวหน้าสาขาฯฝ่ายวิชาการ)

อาจารย์ภาคย์ พันธุมะบำรุง

(รองหัวหน้าสาขาฯฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์)

ดร. วิชัย ยีมิน

(รองหัวหน้าสาขาฯฝ่ายวิจัย)

ดร. ปุญญาณัฐ นวลอ่อน

(ฝ่ายบริการวิชาการ)

อาจารย์จักรพันธ์ ชุบไธสง

(รองหัวหน้าสาขาฯฝ่ายกิจการนักศึกษา)