ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

Download (PDF, 244KB)