ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนั้นคณะสหเวชศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายละเอียดจากเอกสารแนบด้านล่างนี้

Download (PDF, 1.81MB)