ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ได้ประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ปีการศึกษา 2560 ดังนั้นคณะสหเวชศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

Download (PDF, 4.5MB)