สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาขอแสดงความยินดีที่คว้ารางวัลในการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศภาคเหนือ (RANKING JJAT) โดยการแข่งขันจัดขึ้นที่สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีรางวัลดังนี้
1. นางสาวพิชามญชุ์ พุทธา ชั้นปี4 หลักสูตรการจัดการการกีฬา คว้า 1 เหรียญเงิน ประเภทไฟท์ติ้ง
2. นางสาวอโนทัย ปิ่นประยูร ชั้นปี3 หลักสูตรการจัดการการกีฬา คว้า 1เหรียญทอง ประเภทไฟท์ติ้ง และ 1 เหรียญเงิน ประเภทเนวาซ่า
3. นายพิริยกร จันทรักษ์ ชันปี2 หลักสูตรการฝึกสอนกีฬา คว้า 1 เหรียญทอง ประเภทไฟท์ติ้ง
4. นายกรภัทร์ โชติมาพร ชั้นปี 1 หลักสูตรการจัดการการกีฬา คว้า 1เหรียญทอง ประเภทไฟท์ติ้ง และ 1 เหรียญเงิน ประเภทโนกิ
5. นางสาวกานต์ชนิต ปุริโสดม ชั้นปี 1 หลักสูตรการจัดการการกีฬา คว้า 1 เหรียญทองแดงประเภทเนวาซ่า และ 1 เหรียญเงิน ประเภทไฟท์ติ้ง
6. นายศิรภัทร ตันทะอธิพานิช ชั้นปี 1 หลักสูตรการจัดการการกีฬา คว้า 1 เหรียญทอง ประเภทเนวาซ่า และ 1 เหรียญทอง ประเภทไฟท์ติ้ง
7. นางสาวรัชดากรณ์ นามงาม ชั้นปี 1 หลักสูตรการจัดการการกีฬา คว้า 1 เหรียญทอง ประเภทไฟท์ติ้ง และ 1 เหรียญเงิน ประเภทเนวาซ่า