สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ซึ่งมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเมนสเตเดียม โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.เสกสรร สโมสรสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้แทนจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากกรมพลศึกษา