หลักสูตรการจัดการการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนระดับหลักสูตร เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการฯ ได้แก่ 1. รศ.มานพ พราหมณโชติ (ประธาน) 2. ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย (กรรมการ) 3. ดร.นีรนุช เนื่องวัง (กรรมการ) ณ อาคารเมนสเตเดียม