เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการมอบอุปกรณ์การออกกำลังกาย (STEP) จำนวน 28 อัน แก่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการต่อสังคมต่อไป