สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2561 ของ 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรการจัดการการกีฬา จำนวน 62 คน และหลักสูตรการฝึกสอนกีฬา จำนวน 103 คน โดยขอให้ผู้สนใจเข้าศึกษาอัพโหลดผลงานของตนเองไว้ในระบบที่ https://www.tuadmissions.in.th โดยขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 Mb และนำ Portfolio มาในวันสอบสัมภาษณ์ โดยวันเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.tuadmissions.in.th หรือ เอกสารแนบด้านล่าง

ปฏฺิทินรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 5