สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2561 ของ 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรการจัดการการกีฬา จำนวน 62 คน และหลักสูตรการฝึกสอนกีฬา จำนวน 103 คน...