สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรการฝึกสอนกีฬา และหลักสูตรการจัดการการกีฬา ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 251 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต