ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2.หลักสูตรผู้ฝึกสอนการกีฬา และ 3.หลักสูตรการจัดการการกีฬา ได้ออกให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสกิจกรรม “วันมหิดล” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลัง รวมถึงส่งเสริมการออกกำลังกาย และให้คำปรึกษาในการออกกำลังกาย