สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการความคิดจิตธรรมศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลัง หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา และหลักสูตรการจัดการการกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา