ประกาศแจ้งเรื่องปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการบริการการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิทชาการจัดการกีฬา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ปีการศึกษา 2560