ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/sport-science/wp-content/uploads/sites/9/2017/05/03-05-60-01.pdf” profile=”3″ height=”720px” width=”100%” save=”1″]