มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสอง รายละเอียดจากเอกสารแนบด้านล่างนี้

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/sport-science/wp-content/uploads/sites/9/2017/03/10-03-60.pdf” profile=”3″ height=”720px” width=”100%” save=”1″]