กีฬาเทควันโด

ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากรายการดังนี้

เหรียญทองพุมเซ่คู่ผสม

 • นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ ปี1 คณะสหเวชศาสตร์

เหรียญทองพุมเซ่ชายเดี่ยว

 • นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ ปี1 คณะสหเวชศาสตร์

เหรียญเงินเคียวรูกิทีมชาย

 • นายสิรวิชญ์ ปิยะจินดา ปี1 คณะสหเวชศาสตร์
 • นายกฤษฎา ภาสะนันท์ ปี1 คณะสหเวชศาสตร์
 • นายปุริม ปุริมทราภิบาล ปี1 คณะสหเวชศาสตร์
 • นายธีธัช ลิ้มลาภดี ปี1 คณะสหเวชศาสตร์

เหรียญทองประเภทต่อสู้ เดี่ยวชาย น้ำหนักไม่เกิน 68 กก.

 • นาย สิรวิชญ์ ปิยะจินดา ปี1 คณะสหเวชศาสตร์

เหรียญเงินประเภทต่อสู้ เดี่ยวชาย น้ำหนักไม่เกิน 63 กก

 • นายกฤษฎา ภาสะนันท์ ปี1 คณะสหเวชศาสตร์

เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ เดี่ยวหญิง น้ำหนัก 73+ กก.

 • นส.ภัคศิริ เศรษฐชาติกุล ปี3 คณะ สหเวชศาสตร์

เหรียญทอง ประเภทต่อสู้เดี่ยวหญิง น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.

 • นส.สกุลทิพย์ แก้วสังข์ ปี2 คณะสหเวชศาสตร์

เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้เดี่ยวชาย น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.

 • นายปุริม ทราภิบาล ปี1 คณะสหเวชศาสตร์

กีฬาลีลาศ

ได้รับรางวัล 1เหรียญทอง 1เหรียญทองแดง จากนายฐิติวัสส์ จันทร์มาก นศ.ปี3 คณะสหเวชศาสตร์ จากรายการ Standard Class E จังหวะ Tango และยังได้อีก1เหรียญทองแดง จากรายการ Latin American Class B

กีฬากรีฑา

ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง โดยแบ่งเป็น

2 เหรียญทอง

 • นายจิรายุ ปลีนารัมย์ นศ.ปี3 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จากประเภทวิ่ง 800 เมตร ชาย และจากประเภทวิ่ง 400 เมตร ชาย

1 เหรียญทองทศกรีฑา

 • นายสุทธิศักดิ์ สิงขร นศ.ชั้นปีที่2 คณะสหเวชศาสตร์

1 เหรียญทอง จากประเภทกระโดดสูงชาย

 • ณัฐพงศ์ แก้วมณี นศ.ชั้นปีที่2 คณะสหเวชศาสตร์

1 เหรียญเงิน ประเภทกรีฑา ทีมผลัด4x100

 • น.ส พัชรมณี ชินบวรวงศ์ สาขาการฝึกสอนกีฬา นศ. ชั้นปี1

กีฬาปั่นจักรยาน

ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน จากจักรยานประเภท Road race จาก นายปฐมภพ พลอาจทัน นศ. ชั้นปีที่1 สาขาการจัดการการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์

กีฬาคาราเต้-โด

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง จาก

 1. เหรียญทองแดง ประเภทการต่อสู้ทีมหญิง จากนางสาวสุทัตตา พรหมประเสริฐ นศ ชั้นปีที่1 สาขาการจัดการการกีฬา
 2. เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้เดี่ยว และประเภททีม จากนางสาววรินทร โชติช่วง นศ. ชั้นปีที่1 สาขาการจัดการการกีฬา

กีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน

 • คว้าเหรียญทองเป็นเหรียญที่ 19 ให้กับทัพนักกีฬาลูกแม่โดม (นักกีฬาส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา)

กีฬายูยิตสู

เหรียญทอง ประเภท Newaza รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน70กิโลกรัม หญิง

 • น.ส.พิสินี อาทโรประยูร คณะสหเวชศาสตร์