ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ได้ประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ปีการศึกษา 2560 ดังนั้นคณะสหเวชศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/sport-science/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/08-02-60-01.pdf” height=”1080px” width=”100%” save=”1″ cache=”0″]