สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

ประชุมวิชาการ

Innovation in Health Sciences The Route of Sports Personel Development for Professionalism
3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบรรยาย 251 และห้อง 612 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์