บุคลากร

เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

นางจรัญญา ยงยิ่งศักดิ์ถาวร

นางจรัญญา ยงยิ่งศักดิ์ถาวร

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

งานคลังและพัสดุ

นางสาวพิชยา เทียนเทศ

นางสาวพิชยา เทียนเทศ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

pha_waw@hotmail.com

นางจินตนา แก้วแดง

นางจินตนา แก้วแดง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

jumder@hotmail.com

นางสาวภาราดา บูรณะสมบัติ

นางสาวภาราดา บูรณะสมบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Booranasombut@gmail.com

นางสาวมณฑา รุ่งเจริญ

นางสาวมณฑา รุ่งเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

m.anuchit1592@gmail.com

นางสาวศิริพร ชายเพ็ชร์

นางสาวศิริพร ชายเพ็ชร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

nunan5912@gmail.com

นางสาวเมธาวี แก้วสมเด็จ

นางสาวเมธาวี แก้วสมเด็จ

นักวิชาการพัสดุ

Bai.toey.bt@hotmail.com

งานวิชาการและวิจัย

นางวลัยพร กลับใจ

นางวลัยพร กลับใจ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการและวิจัย

wketsara@hotmail.com

นางสาวกัญญาณัฐ ไฉดิลก

นางสาวกัญญาณัฐ ไฉดิลก

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

chaidilok@yahoo.com

นางสาวหนึ่งฤทัย พูลทรัพย์

นางสาวหนึ่งฤทัย พูลทรัพย์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

p.poonsab@hotmail.com

นางสาวลัดดา นิลวรรณ

นางสาวลัดดา นิลวรรณ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

kping_222@hotmail.com

นายธัชนนท์ ขันทอง

นายธัชนนท์ ขันทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวลัดดา วันมี

นางสาวลัดดา วันมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

K.u.ng@hotmail.com

งานบริหารและธุรการ

นางพัตราภรณ์ สุระเสียง

นางพัตราภรณ์ สุระเสียง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ

pattrapons@hotmail.com

นางสาวจรัสศรี สินทรัพย์

นางสาวจรัสศรี สินทรัพย์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

jarassris@tu.ac.th

นางกาญจนา ยิ้มพงษ์

นางกาญจนา ยิ้มพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

oheangka@hotmail.com

นางสาวเนรัญชรา อ่อนโพธิ์เอน

นางสาวเนรัญชรา อ่อนโพธิ์เอน

บุคลากรปฏิบัติการ

นางจริญญา ภาษิต

นางจริญญา ภาษิต

maew_21@hotmail.com

นางรณิดา ศรีราช

นางรณิดา ศรีราช

พนักงานสถานที่

นางสาวอรณิชชา ม่วงโพธิ์

นางสาวอรณิชชา ม่วงโพธิ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

aonnichcha.mau@allied.tu.ac.th

นายสุรศักดิ์ ภาษี

นายสุรศักดิ์ ภาษี

คนงานห้องทดลอง

นายปรมะ พงศ์ธนสวัสดิ์

นายปรมะ พงศ์ธนสวัสดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวรพจน์ ขันธเนตร

นายวรพจน์ ขันธเนตร

พนักงานขับรถ

นายวิโรจน์ จันทร์เจริญ

นายวิโรจน์ จันทร์เจริญ

พนักงานขับรถ

งานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวศิริรัตน์ ศรีประวิชกร

นางสาวศิริรัตน์ ศรีประวิชกร

หัวหน้างานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

siri_tum@hotmail.com
0-2986-9213 ต่อ 7212

นายชานนท์ ทิมรอด

นายชานนท์ ทิมรอด

นักวิชาการศึกษา

chanan_18@hotmail.com
0-2986-9213 ต่อ 7212

นางสาววิภาวรรณ ชวรางพงษ์

นางสาววิภาวรรณ ชวรางพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0-2986-9213 ต่อ 7212