บุคลากร

เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

นางจรัญญา ยงยิ่งศักดิ์ถาวร

นางจรัญญา ยงยิ่งศักดิ์ถาวร

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

งานคลังและพัสดุ

นางสาวพิชยา เทียนเทศ

นางสาวพิชยา เทียนเทศ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

pha_waw@hotmail.com
นางจินตนา แก้วแดง

นางจินตนา แก้วแดง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

jumder@hotmail.com
นางสาวภาราดา บูรณะสมบัติ

นางสาวภาราดา บูรณะสมบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Booranasombut@gmail.com
นางสาวมณฑา รุ่งเจริญ

นางสาวมณฑา รุ่งเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

m.anuchit1592@gmail.com
นางสาวศิริพร ชายเพ็ชร์

นางสาวศิริพร ชายเพ็ชร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

nunan5912@gmail.com
นางสาวเมธาวี จักสาน

นางสาวเมธาวี จักสาน

เจ้าหน้าที่งานคลังพัสดุ

Bai.toey.bt@hotmail.com

งานวิชาการและวิจัย

นางวลัยพร กลับใจ

นางวลัยพร กลับใจ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการและวิจัย

wketsara@hotmail.com
นางสาวกัญญาณัฐ ไฉดิลก

นางสาวกัญญาณัฐ ไฉดิลก

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

chaidilok@yahoo.com
นางสาวหนึ่งฤทัย พูลทรัพย์

นางสาวหนึ่งฤทัย พูลทรัพย์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

p.poonsab@hotmail.com
นางสาวลัดดา นิลวรรณ

นางสาวลัดดา นิลวรรณ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

kping_222@hotmail.com
นางสาวลัดดา วันมี

นางสาวลัดดา วันมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

K.u.ng@hotmail.com

งานบริหารและธุรการ

นางพัตราภรณ์ สุระเสียง

นางพัตราภรณ์ สุระเสียง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ

pattrapons@hotmail.com
นางสาวจรัสศรี สินทรัพย์

นางสาวจรัสศรี สินทรัพย์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

jarassris@tu.ac.th
นางกาญจนา ยิ้มพงษ์

นางกาญจนา ยิ้มพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

oheangka@hotmail.com
นางสาวเนรัญชรา อ่อนโพธิ์เอน

นางสาวเนรัญชรา อ่อนโพธิ์เอน

บุคลากรปฏิบัติการ

นางจริญญา ภาษิต

นางจริญญา ภาษิต

maew_21@hotmail.com
นางรณิดา ศรีราช

นางรณิดา ศรีราช

พนักงานสถานที่

นายชนกันต์ จันทร์แดง

นายชนกันต์ จันทร์แดง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

alliedtu59@gmail.com
นายสุรศักดิ์ ภาษี

นายสุรศักดิ์ ภาษี

คนงานห้องทดลอง

นายวรพจน์ ขันธเนตร

นายวรพจน์ ขันธเนตร

พนักงานขับรถ

นายวิโรจน์ จันทร์เจริญ

นายวิโรจน์ จันทร์เจริญ

พนักงานขับรถ

งานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวศิริรัตน์ ศรีประวิชกร

นางสาวศิริรัตน์ ศรีประวิชกร

หัวหน้างานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

siri_tum@hotmail.com
0-2986-9213 ต่อ 7212
นายชานนท์ ทิมรอด

นายชานนท์ ทิมรอด

นักวิชาการศึกษา

chanan_18@hotmail.com
0-2986-9213 ต่อ 7212