ฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย Auditorium อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต