ทุนวิจัย

ทุนภายในคณะสหเวชศาสตร์

ทุนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://research.tu.ac.th/tufund.aspx

  • ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
  • ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
  • ทุนงบประมาณแผ่นดิน
  • ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
  • ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนสถาบัน
  • ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
  • ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป
  • ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา