เอกสารประชุมชี้แจง ระบบแผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เอกสารประชุมชี้แจง ระบบแผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม, อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ (รับชมย้อนหลังการถ่ายทอดสด วันที่ 1 สิงหาคม 2562) การประชุมชี้แจง ระบบ แผน และ...

**ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มได้ที่...

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อส่งเสริมการวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มธ. เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์”

เรียน อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน        ด้วยฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของคณาจารย์ในแต่ละภาค/สาขาวิชา เพื่อทราบถึงปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนางานวิจัยในทุกระดับ...